Jelen Adatvédelmi tájékoztató „Nyaralj és nyerj a Győr2023 kishajóval” játékhoz (a továbbiakban: Játék) kapcsolódó személyes adatok kezelésére vonatkozik, és 2018. július 6. napjától hatályos.

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

 1. Szervező, mint adatkezelő adatai

Adatkezelő: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Adatkezelő képviselője:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata: Borkai Zsolt polgármester

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Adatkezelők postacíme: 9021 Győr, Városház tér 1.

Adatkezelők e-mail címe: gyor@gyor-ph.hu

 1. Adatvédelmi tisztviselő

Törökné dr. Mánik Judit

E-mail: manik.judit@gyor-ph.hu

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a Játékos, mint érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Játékos a hozzájárulását a játékban

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, a nyertes Játékos személyes adatainak kezelése, az Adatkezelő adózási kötelezettségeinek teljesítés érdekében.

 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Adatkezelő a Játékosra vonatkozóan az alábbi személyes adatokat, az alábbi célból kezeli:

A Játékosról kezelt személyes adatAz adatkezelés célja
Név, e-mail cím, postai cím, fénykép, fénykép készítésének helyeJátékos játékban történő regisztrációja, részvétele, kapcsolattartás a Játékossal, a nyeremény átadása
Név, születési név, szül. hely, idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ számAdatkezelő adózási kötelezettségeinek teljesítése, a nyertes játékos tekintetében

A személyes adatok kezelésére az alábbiak szerint kerül sor:

 • A 2023gyor.hu weboldalon, a gyor2023ekf Facebook oldalon a Játékos által beküldött fénykép és a fénykép készítésének helye.
 • KIRA rendszerben kezelt adatok: A KIRA rendszer az Adatkezelőnél alkalmazott Központi Illetményszámfejtési Rendszer Alkalmazás, ez a rendszer biztosítja Adatkezelő jövedelemhez kapcsolódó közteherfizetési kötelezettségeinek teljesítését.
 • DMSOne Ultimate iratkezelési rendszer: Az iratkezelési rendszerben rögzítésre kerülhet a név, lakcím/székhely, adószám/adóazonosító jel, természetes személy esetén a születési hely, idő, anyja neve.
 • A nyereményjáték iratanyagában megőrzésre kerül a Játékos neve, e-mail címe, postai címe, a Játékos által beküldött fénykép, a fénykép készítésének helye.

Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

 1. Adattovábbítás

 

A KIRA rendszerben kezelt adatokat Adatkezelő a Magyar Államkincstárhoz továbbítja. A DMSOne Ultimate iratkezelő rendszer üzemeltetéséért, fejlesztéséért és karbantartásáért felelő DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép., Cg.01-10-046112) e feladatának ellátásával összefüggésben kezeli.

 

Adatkezelő a személyes adatok kezelése során adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe.

Adatfeldolgozó: Nagy Zsuzsanna egyéni vállalkozó (3326 Ostoros, Szépasszonyvölgy utca 9., nyilvántartási száma: 51216241)

 

A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől - nem kerülnek továbbításra

Személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra.

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a Játékos adatait az alábbi időtartamban kezeli:

 • A Játékkal kapcsolatos iratban az adatokat Adatkezelő a hatályos iratkezelési szabályzat alapján, az ott meghatározott ideig őrzi;
 • A KIRA rendszerben, továbbá az iratkezelő rendszerben kezelt adatokat az Adatkezelő 50 évig őrzi.

A fenti megőrzési idő lejártát követően a személyes adatok megsemmisítésre, selejtezésre, illetve törlésre kerülnek.

Adatkezelő www.2023gyor.hu weboldalon, a gyor2023ekf Facebook oldalon a személyes adatokat a személyes adatok kezelésével érintett személy törlésre vonatkozó kérése teljesítésig kezeli.

A személyes adatok törlését az alábbi e-mail címen lehet kérni: gyor2023@gmail.com

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

 • Játékos az Adatkezelőtől az 6. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az Adatkezelő milyen személyes adatát, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatához biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította az adatot.

 

 • Játékos az Adatkezelőtől az 6. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel az adat kiegészítését, törlését és tiltakozhat az ilyen személyes adat kezelése ellen.

 

 • Az Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról a Játékost legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost.

 

 • Játékos az Adatkezelőtől az 6. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Adatkezelő a korlátozza a személyes adat kezelését, ha a Játékos:
 • vitatja azok pontosságát, a pontosság az Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,
 • vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
 • azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, bár az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatra,
 • tiltakozik a személyes adat kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos jogos indokaival szemben.

7.5.      Adathordozhatósághoz való jog: Játékos jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatot tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés felhasználó hozzájárulásán alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Játékos magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatot védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen (pl. a hozzáférési jogokat a lehető legminimálisabbra korlátozza, megfelelő informatikai védelemmel ellátott szerveren tárolja).

Adatkezelő a személyes adatot az Infoartnet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 08-09-015715, 9023 Győr, Szabolcska Mihály u. 2-4., www.infoartnet.hu) szerverein tárolja.

 1. Jogorvoslat

Játékos a személyes adat kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni (www.birosag.hu/torvenyszekek).

 1. A Játék leírása:  

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. július 6.-án 17:00 órakor meghirdeti a „Nyaralj és nyerj a Győr2023 kishajóval” játékot (a továbbiakban: Játék) az Európa Kulturális Fővárosa Győr 2023 pályázat hivatalos oldalán, a www.2023gyor.hu weboldalon és a gyor2023ekf Facebook oldalon (a továbbiakban: Facebook oldal). A Játék 2018. szeptember 7-én 16:00:00 óráig tart.

Győr arra készül, hogy 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa lehessen, minden győri részvételével, egész Magyarországot képviselve láthassa vendégül Európát. Győr áramlási csomópontokban fekszik, ezért pályázatának középpontjában is az áramlás áll. Az áramlás, ami meghatározza Győr történetét, mindennapjait és jövőjét.

Legyél részese Te is az áramlásnak!

Hajtogasd meg Győr pályázatának jelképét a papírhajót, vidd magaddal nyaralni, készíts egy közös képet, add meg hol készült a kép és küldd el a gyor2023@gmail.com e-mail címre 2018. augusztus 20-ig és nyerj egy újabb utazást!

A kép elküldésekor add meg részünkre a nevedet is!

A szükséges alapanyagot keresd a győri rendezvényeken vagy nyomtasd ki a 2023gyor.hu weboldalról!

A fotókat a készítés helyének megjelölésével a gyor2023ekf Facebook oldalára 2018. augusztus 21. napján 16:00 óráig töltjük fel, ahol a legtöbbek által kedvelt kép készítője újabb utazást nyer.

 1. Nyeremények:  

A Játékban a következő nyeremények kerülnek átadásra:

 • 2 főre, két éjszakára szóló ajándékutalvány, amely a pécsi Hotel Millennium szállodában váltható be a Milleniumi Wellness napok csomagra;
 • a Zsolnay Kulturális Negyed ajándékutalványa 10.000,- Ft értékben.

 

A Játék szervezője Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (9021 Győr, Városház tér 1., a továbbiakban: Szervező). A Játék lebonyolítását, a Játékhoz kapcsolódó adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Lebonyolító) végzi. Szervező és Lebonyolító a továbbiakban együttesen: Szervezők.

 

 1. Játékosok

A Játékban bármely valós e‐mail címmel rendelkező cselekvőképes természetes személy részt vehet, aki elmúlt 18 éves, céges e‐mail cím megadása esetén pedig az e‐mail címben szereplő természetes személy, aki elmúlt 18 éves. A Játékban egy személy maximum 3 fénykép beküldésével és több e-mail címmel is részt vehet.

A Játékban nem vehet részt a Szervezőkkel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló (pl. munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony) személy, továbbá e személyek közeli hozzátartozója.

A Játék szempontjából közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

 

A Játékban kizárólag olyan fényképek vehetnek részt, amelyek nem ütköznek jó erkölcsbe, nem sértik az általánosan elfogadott társadalmi normákat és nem botránkoztatnak meg másokat.

 

Játékos nem használhatja fel más személyek személyes adatait, az érintett személy hozzájárulása nélkül, továbbá a Játékban való részvétel során nem folytathat olyan tevékenységet, amely sérti mások jogait, beleérte a szellemi tulajdonjogokat is.

 

A Játékban való részvétellel a Játékos megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat ismeri, maradéktalanul elfogadja és magára nézve kötelezőként elfogadja.

 1. A nyertes kihirdetése  

A nyeremény nyertese az a Játékos, akinek a beküldött fényképe 2018. szeptember 7. napján 16:00 órakor a gyor2023ekf Facebook oldalon a legtöbb kedvelést (legtöbb „Tetszik”-et) kapta. A Játék eredményéről jegyzőkönyv készül. A nyertes kihirdetésére Győrben, a Széchenyi téren, az EKF Nyílt Napon kerül sor.

A nyertes kihirdetésének időpontja: 2018. szeptember 8. napja.

A kihirdetés időpontja a weboldalon legkésőbb 2018. augusztus 31. napjáig közzétételre kerül, továbbá 2018. szeptember 7. napján 18:00 óráig valamennyi regisztrált e-mail címre értesítés formájában megküldésre kerül.

 

 1. Kiértesítés

A nyertest a 2023gyor.hu oldalon a nyertes kép közzétételével, továbbá e-mail útján értesítjük nyereményéről a Játék lezárását követő első munkanapon. A nyertes kép és a kép készítésének helye a 2023gyor.hu weboldalon, és a gyor2023ekf Facebook oldalon is közzétételre kerül.

 1. Adó‐ és egyéb fizetési kötelezettség  

A nyereménnyel kapcsolatos közterheket a hatályos személyi jövedelemadó és járuléktörvények alapján Szervező fizeti meg, amennyiben az ehhez szükséges adatokat a nyertes a Szervező részére megadja. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának, igénybevételének helyszínére történő utazási költség) a nyerteseket terhelik.

 1. Nyeremények átruházása  

A nyeremény másra nem ruházható át.

 1. Nyeremények átvétele  

Szervező a nyereményről szóló értesítéssel egy időben elkéri a nyeremény igénybevételéhez szükséges személyes adatokat, majd az adatok megküldését követően elektronikus, illetve postai úton a nyertes rendelkezésére bocsátja a nyeremény igénybe vételére jogosító utalványokat. Az utalványok az utalványokon megjelölt érvényességi ideig használhatóak fel.

A nyertes a nyeremény átvételével kapcsolatban, a nyereményről szóló értesítésben megjelölt kapcsolattartóval egyeztethet.

A nyertes a nyereményre való jogosultságát elveszíti, ha a nyereményről szóló értesítésben megjelölt határidőig az utalvány kiállításához szükséges személyes adatokat nem bocsátja Szervező rendelkezésére, illetve a nyereményt az érvényességi időn belül nem veszi igénybe.

Szervezők nem vállalnak semminemű felelősséget azért, ha a nyertes a megadott e‐mail címre küldött értesítésre nem válaszol vagy részére a nyeremény a jelen Játékszabályzatban leírtak szerinti eljárás ellenére nem volt átadható.

 1. Adatvédelem   

Lásd a jelen játékszabály mellékletét képező adatvédelmi tájékoztatót.

A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy a Szervezők nem vizsgálják, hogy a Játékosok a Játék során megadott személyes adataikat (e‐mail cím) jogszerűen adták‐e meg.

 

 1. Általános rendelkezések   

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot ‐ akár a Játék időtartama alatt is ‐ egyoldalúan módosítsák, felfüggesszék vagy megszüntessék. Szervezők jogosultak bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervezők közzéteszik a 2023gyor.hu weboldalon, továbbá e-mail útján tájékoztatják a döntés meghozataláig regisztrált Játékosokat. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervezők mindennemű felelősséget elhárítanak, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. e‐mail cím elírás) semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A Szervezők nem felelősek azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

Szervezők a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti.

A Szervezők kizárja a felelősségüket minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményt, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztalnak vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárják a Játékból.

Szervezők kizárják a felelősségüket a Weboldal/Facebook oldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal/Facebook oldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék