„Mi vagyunk az áramlás!” játék (lezárult)

Szerezd be az EKF Győr 2023 füzetet és regisztrálj a hátoldalon lévő sorszámmal! A kiadványokat megtalálod a győri kulturális intézményekben és a Baross úti Látogatóközpontban.

Nyeremények és nyertesek

dbb3393b3c48d00340ca4059c3e15904

Győrcard

2 db felnőtt és 2 db gyermek 48 órás Győr Card

Nyertes sorszám: 13757

03

Győri Balett

5 db 2 főre szóló belépőjegy a Győri Balett Black to Say Silence -Sötét, csönd- című előadások valamelyikére 2018/2019-es évadban őszén

Nyertes sorszámok: 7157, 10102, 13212, 12729, 13064

04

Győri Nemzeti Színház

3 db 2 főre szóló belépőjegy A Különös házasság című produkcióra a Győri Nemzeti Színházba a 2018/2019-es évadban

Nyertes sorszámok: 12250, 13319, 12168

Esterházy Palota

Rómer Flóris Múzeum

2 db négyszemélyes családi belépőjegy a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Ihlet és Ideál - Az inspiráló szépség című kiállítására tárlatvezetéssel.

Nyertes sorszámok: 12731, 12733

IMG_3938-220×140

Rómer Flóris Múzeum

2 fő részére részvételi lehetőség a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2019. év nyarán megrendezésre kerülő nyári táborainak egyikében, teljes ellátás biztosításával.

Nyertes sorszámok: 12722, 10101

index

Vaskakas Bábszínház

1 db 5 főre szóló családi belépőjegy a Vaskakas Bábszínház vasárnapi matiné előadására a 2018/2019-es évadban

Nyertes sorszám: 13474

index

Vaskakas Bábszínház

1 db 2 főre szóló belépőjegy a Vaskakas Bábszínházba az Orlai Produkció felnőtteknek szóló előadására a 2018/2019-es évadban

Nyertes sorszám: 13214

388

Győri Filharmonikus Zenekar

2 db 17:18 hangversenybérlet a Győri Filharmonikus Zenekar 2018/2019-es évadában

Nyertes sorszám: 11743

388

Győri Filharmonikus Zenekar

2 db Kamarazenekari hangversenybérlet a Győri Filharmonikus Zenekar 2018/2019-es évadában

Nyertes sorszám: 7166

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a „Mi vagyunk az áramlás!” játékhoz kapcsolódó személyes adatok kezelésére vonatkozik, és 2018. június 1. napjától hatályos.

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

 1. Szervező, mint adatkezelő adatai

Szervező: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szervező képviselője: Borkai Zsolt polgármester

Postacím: 9021 Győr, Városház tér 1.

E-mail: gyor@gyor-ph.hu

 1. Adatvédelmi tisztviselő

Törökné dr. Mánik Judit

E-mail: manik.judit@gyor-ph.hu

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a Játékos, mint érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Szervező Játékosra vonatkozóan az alábbi személyes adatokat, az alábbi célból kezeli:

A Játékosról kezelt személyes adatAz adatkezelés célja
Játékos e-mail címeJátékos játékban történő regisztrációja, kapcsolattartás a Játékossal

Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

 1. Adattovábbítás

 

Személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra.

 

Szervező a személyes adatok kezelése során adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe.

Adatfeldolgozó: Farkas Tibor egyéni vállalkozó (9026 Győr, Kagyló utca 5., nyilvántartási száma: 32388095

 

 1. Az adatkezelés időtartama

Szervező a Játékos személyes adatait a Játék sorsolását követő 5. munkanapig tárolja, a személyes adatok legkésőbb az 5. munkanapon törlésre kerülnek.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

 • Játékos a Szervezőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, a Szervező milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Szervező kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította az adatait.

 

 • Játékos a Szervezőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel azok kiegészítését, törlését és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 

 • Szervező a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról a Játékost legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szervező a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost.

 

 • Játékos a Szervezőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Szervező a korlátozza a személyes adatok kezelését, ha a Játékos:
 • vitatja azok pontosságát, a pontosság Szervező általi ellenőrzésének időtartamára,
 • vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
 • azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, bár az Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra,
 • tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szervező jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos jogos indokaival szemben.

7.5.      Adathordozhatósághoz való jog: Játékos jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés felhasználó hozzájárulásán alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Adatbiztonság

Szervező minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. A Szervező megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen (pl. a hozzáférési jogokat a lehető legminimálisabbra korlátozza, megfelelő informatikai védelemmel ellátott szerveren tárolja).

Szervező a személyes adatokat az Infoartnet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 08-09-015715, 9023 Győr, Szabolcska Mihály u. 2-4., www.infoartnet.hu) szerverein tárolja.

 1. Jogorvoslat

Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával a Szervező adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni (www.birosag.hu/torvenyszekek).

 1. A Játék leírása:  

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. június 1‐jén 13:00:00‐kor meghirdeti a „Mi vagyunk az áramlás!” játékot (a továbbiakban: Játék) a 2023gyor.hu weboldalon, az Európa Kulturális Fővárosa Győr 2023 pályázat hivatalos oldalán. A játék 2018. szeptember 7-én 16:00:00 óráig tart. A játékban a Győr 2023 pályázatot népszerűsítő, Mi vagyunk az áramlás című kiadvány hátoldalán lévő sorszám honlapon történő regisztrációjával lehet részt venni.

 1. Nyeremények:  

A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra:

 • 2 db felnőtt és 2 db gyermek 48 órás Győr Card
 • 5 db 2 főre szóló belépőjegy a Győri Balett Black to Say Silence -Sötét, csönd- című előadások valamelyikére 2018/2019-es évadban őszén
 • 3 db 2 főre szóló belépőjegy A Különös házasság című produkcióra a Győri Nemzeti Színházba a 2018/2019-es évadban
 • 2 db négyszemélyes családi belépőjegy a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Ihlet és Ideál - Az inspiráló szépség című kiállítására tárlatvezetéssel. (2018. október 31-ig beváltható nyeremény)
 • 2 fő részére részvételi lehetőség a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2019. év nyarán megrendezésre kerülő nyári táborainak egyikében, teljes ellátás biztosításával (beváltható 2019. június, július, augusztus hónapokban).
 • 1 db 5 főre szóló családi belépőjegy a Vaskakas Bábszínház vasárnapi matiné előadására a 2018/2019-es évadban
 • 1 db 2 főre szóló belépőjegy a Vaskakas Bábszínházba az Orlai Produkció felnőtteknek szóló előadására a 2018/2019-es évadban
 • 2 db 17:18 hangversenybérlet a Győri Filharmonikus Zenekar 2018/2019-es évadában
 • 2 db Kamarazenekari hangversenybérlet a Győri Filharmonikus Zenekar 2018/2019-es évadában

 

A Játék szervezője Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (9021 Győr, Városház tér 1., a továbbiakban, mint „Szervező”). A Játék lebonyolítását, a Játékhoz kapcsolódó adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást a Szervező végzi.

 

 1. Játékosok  

A Játékban bármely valós e‐mail címmel rendelkező cselekvőképes természetes személy részt, vehet, aki elmúlt 18 éves, céges e‐mail cím megadása esetén pedig az e‐mail címben szereplőtermészetes személy, aki elmúlt 18 éves és nem tartozik a 3. pontban meghatározott  kategóriába. A Játékban egy személy több valós e-mail címmel is  regisztrálhat, különböző sorszámokkal. Egy sorszámot csak egy alkalommal lehet a játékban regisztrálni.

A  Játékban való részvétellel a Játékosok a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul  elfogadják.

A játékban nem vehet részt a Szervezővel vagy a 3. pontban felsorolt nyereményeket biztosítóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló (pl. munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony) személy.

 1. Sorsolás  

A sorsolás elektronikus úton, számítógépes sorsoló program igénybevételével történik. A  sorsolásra Győrben, a Széchenyi téren, az EKF Nyílt Napon kerül sor, 3 tagú sorsolási bizottság jelenlétében. A sorsolásról és eredményéről jegyzőkönyv készül.

A sorsolás időpontja: 2018. szeptember 8. napja.

A sorsolás pontos időpontja a weboldalon legkésőbb 2018. augusztus 31. napjáig közzétételre kerül, továbbá 2018. szeptember 7. napján 18:00:00 óráig valamennyi regisztrált e-mail címre értesítés formájában megküldésre kerül.

 

 1. Kiértesítés

A nyertest a 2023gyor.hu oldalon a kisorsolt sorszám közzétételével, továbbá e-mail útján értesítjük nyereményéről a sorsolást követő első munkanapon. A nyertes sorszám a  Gyor2023EKF hivatalos Facebook oldalon is közzétételre kerül.

 1. Adó‐ és egyéb fizetési kötelezettség  

A nyereményekkel kapcsolatos közterheket a hatályos személyi jövedelemadó és járuléktörvények alapján a Szervező fizeti meg, amennyiben az ehhez szükséges adatokat a nyertes a Szervező részére megadja. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség) a nyerteseket terhelik.

 1. Nyeremények átruházása  

A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyertes a nyeremény átvételét aláírásával igazolja.

 1. Nyeremények átvétele  

A kisorsolt sorszám közzétételét, továbbá az e-mail kiküldését követő 30 napon belül jogosult a nyertes a nyereményét átvenni. A nyeremény átvételére a nyertes a Mi vagyunk az áramlás című kiadvány hátoldalán lévő sorszám átadása esetén jogosult. A nyeremény átvételével kapcsolatban, a közzétételben, illetve az e-mailben megjelölt kapcsolattartóval egyeztethet.

A nyertes a nyereményre való jogosultságát elveszíti,  ha a nyeremény határidőn belül történő átadására a nyertesnek felróható okból nem kerül sor, illetve a nyeremény egyeztetett módon történő átadása neki felróható okból hiúsul meg.

Szervező nem vállal semminemű felelősséget azért, ha a nyertes a  megadott e‐mail címre küldött értesítésre nem válaszol vagy részére a nyeremény az  egyeztetett módon nem volt átadható.

 1. Adatvédelem   

Lásd a jelen játékszabály mellékletét képező adatvédelmi tájékoztatót.

A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul  veszik, hogy a Szervező nem vizsgálja, hogy a Játékosok a Játék során megadott személyes adataikat (e‐mail cím) jogszerűen adták‐e meg.

 

 1. Általános rendelkezések   

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot ‐ akár a Játék időtartama alatt is ‐ egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy  megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely  Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el,  továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a  Szervező közzéteszi a 2023gyor.hu oldalán, továbbá e-mail útján tájékoztatja a döntés meghozataláig regisztrált Játékosokat. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a  regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. e‐mail cím elírás) semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.